Assembly & Production Flow

Inom affärsområde Assembley & Production Flow finns monteringsprojekt där vi genomför line-projektering, uppbyggnad av monteringsliner med tillhörande standardiserat arbetssätt, arbetsinstruktioner, balansering, tider, materialfasadsbalansering, layouter, mm. Virtual manufacturing utför även tjänster inom Value Stream Mapping (VSM) inklusive tid- och metodstudier.

Beredning

Beredning är länken mellan konstruktion och produktion. Konstruktörer utvecklar normalt produkter för funktion. Beredning granskar kritiskt och ger feedback för att anpassa produkten till en kostnadseffektiv produktion. Beredning är med från projektstart av ny produkt till serieproduktion.

Virtual Manufacturing erbjuder konsulter inom Assembly & Production Flow med bred erfarenhet inom beredning så väl klassisk beredning i ERP som 3D Baserad Beredning i PLM system. Vi har erfarenhet av att jobba i olika typer av ERP/PLM system såsom ERP/Delmia, PTC/Siemens/AviX.

 

Beredning ger framgång

I ”The Virtual Way” vill vi jobba i tidiga faser med information som exempelvis 3D-modeller med vetskapen om att merparten av den framtida produktlivskostnaden sätts i väldigt tidig fas.

"Virtual Training" är vår operatörsträning där vi skapar delaktighet och får feedback inför produktionsstart.

I vårt Beredning & Industrialiseringsarbete vill vi vara väl förberedda för produktionsstart – ”Ready To Start” allt för att undvika överraskningar ”Surprise Avoidance”.

 

 

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

 • Beredning - Producerbarhetsanalyser DFA/DFM - Produktgranskning   
 • Utredningar kring egentillverkning eller inköp
 • 3D Beredning - A-DMU/Assembly Simulering & Sekvensering 
 • 3D Geometri simulerar för att säkerställa monterbarhet – Packning & kollisionschecker 

 • Processplanering/Metodberedning med strukturhantering (Processberedning, Processmodellering)  
 • Olika systemstöd som ERP/PLM - Tidsättning - Kalkyltider - Uppskattade tider och standardtider (MTM, SAM och AviX)    
 • Inkörningskurvor/Takter - Värdeflöde - VSM Value Stream Mapping - Process mappning
 • Flöde - Flödessimulering - Produktionsflödessimulering - Produktionssimulering        
 • DES -  Discrete Event Simulation - P-FMEA - Arbetsinstruktioner    

 • Line-balansering / Stationsbalansering - Materialfasadsbalansering
 • Ergonomi, HSE / HSM - 2D/3D Layout / Arbetsplatsutformning Cell / Line   
 • Konstruktion av materialfasad, Kitvagnar - Verktygs- & Fixturkonstruktion    
 • Industrialisering - Investeringskalkyler - Förfrågningsunderlag - Teknisk Upphandlingsstöd

Kontakta mig

Arbetsinstruktioner

Operatörer behöver instruktioner för hur man monterar, installerar och underhåller produkter. Instruktionernas utformning beror på produktens komplexitet, hur lång tid operatören har att granska instruktionen, hur ofta instruktionerna uppdateras mm. Instruktionen skall vara entydiga och behöver ofta vara oberoende av språk.

 

Vi kan bil, flyg och industri

Virtual Manufacturing har en bred och lång erfarenhet av att skapa de bästa möjliga underlag för operatörer inom bil, flyg och traditionell industri.
I ”The Virtual Way” vill vi i tidiga faser påbörja arbetet med arbetsinstruktioner för att få feedback från såväl konstruktörer som operatörer i ett tidigt stadie. Vi ser gärna att vi kan få vara med och leverera ett första utkast redan under prototyptillverkningen.

 

Vår erfarenhet, er styrka

I vår ”Virtual Training” har vi olika verktyg och metorder som gör att operatören testar sin kunskap inom exempelvis artikelnummer, komponentkännedom, val av verktyg och arbetsordning. "Virtual Training" är vår operatörsträning där vi skapar delaktighet och får feedback inför produktionsstart. Målet som vi har är att lyfta fokus och att även titta på hela arbetsplatsen. Vi är väl förtrogna med att vidareutveckla arbetsinstruktionerna för att förbättra dem och att nå första läget på standardiserat arbete.

Kontakta mig

2D/3D Layout

Vid industrialiseringsprojekt i nya eller befintliga lokaler är layouten ett viktigt verktyg för planering, simulering och kommunikation. En layout i 3D är enklare att förstå och tar hänsyn till höjden i lokalen, portar, ventilationsrör mm. Tidigt under designprocessen belyser den utmaningar och krav i produktionskedjan. En väl genomförd layout innehåller även material i arbete.


2D/3D hjälper dig i processen

Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet inom layoutarbete i såväl 2D som 3D. I ”The Virtual Way" tar vi fram och utgår från 3D-layouter när vi genomför flödesanalyser och designar arbetsplatser med korrekta materialfasader. Flera alternativa layouter tas fram som beslutsunderlag.
Virtual Manufacturing har utvecklat en metod för att skapa 3D-layouter med struktur. Metoden bygger på scanning, modellering, strukturering och kommunikation. I vårt Layoutarbete vill vi vara väl förberedda för produktionsstart – ”Ready To Start™”, allt för att undvika övergranskningar ”Suprise Avoidance”.

 

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

 • 2D/3DLayout /Arbetsplatsutformning Cell /Line
 • ASIS - Koncept - TOBE 3D modellering av fabriksutrustning med olika noggrannhetskrav baserat på var modellerna skall användas
 • 3D Layout eller Simulering/Programmering
 • 3D Scanning för att kalibrera 2D/3D Layout samt hitta utrustning som inte finns med i layouten
 • Ergonomi, HSE/HSM Konstruktion av materialfasad, Kitvagnar
 • Konceptuell verktygs- och fixturkonstruktion. Värdeflöde – VSM, Value Stream Mapping. Layoutprojekt

Kontakta mig

Flödessimulering

Simuleringsmodeller över produktion och logistik kan användas för att testa idéer på ett tidigt stadium utan att störa det riktiga systemet, vilket hjälper er att undvika kostsamma fel och sparar tid o dyl. Det ger en visuellt och pedagogiskt bild av systemet vilket förenklar beslutsfattande vid investeringar i nya produkter, produktionsutrustning och omställning i produktionen och förutom materialflöde kan även värdeflöde och informationsflöde analyseras.

 

Vi flödessimulerar för säkra investeringar

Virtual Manufacturing skapar simuleringsmodeller för att analyserar kapacitet, flaskhalsar, buffertnivåer, produktmix, höglager och balansering. Förutom produktionsflödet genomför vi simuleringar på intern och extern logistik, logistik med AGV system, höglager, conveyer, truck/dragtåg, kit-vagnar och rörpost. Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet inom produktionsflödessimulering. Vi är Nordens största simuleringsgrupp och har olika brancherfarenhet att erbjuda.

I ”The Virtual Way” vill vi gärna verifiera våra kunders tankar och förväntningar innan vi köper utrustning, och vi vill vara väl förberedda för produktionsstart – ”Ready To Start™”; allt för att undvika övergranskningar ”Surprise Avoidance”. Vi gör visuella modeller så att alla inblandade parter kan få förståelse för hur framtida läge kommer att bli.

 


Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

 • Modell av dagens produktion för att förstå hur system fungerar och vilka parametrar som påverkar vad
 • Kapacitetsberäkningar
 • Konceptmodeller
 • Flaskhalsanalyser
 • Säkra investering av ny line eller delar av line
 • Verifiera ny och förändrad PLC logik i förväg – Virtual Commissioning

Kontakta mig

Produktionsteknik

Produktionstekniken är utvecklad av Henry Ford för över hundra år sedan i syfte att massproducera bilar. Med hjälp av Lean Manufacturing & 6 Sigma har produktionstekniken utvecklats för att öka konkurrenskraften. Idag är en produktionslinje kundorderstyrd med många produktvarianter, har kort ledtid från kundorder till leverans, små lager och en god arbetsmiljö.

Virtual Manufacturing erbjuder konsulter som har lång erfarenhet av att utveckla metoder, maskiner, människor, arbetsformer och processer för att stärka konkurrenskraften hos våra kunder.

I ”The Virtual Way” jobbar vi med faktabaserade beslut, samt bra visualisering av vad vi vill åstadkomma för att få delaktighet.


Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

 • Metodstudier - Metodutveckling - Tidsstudier - Frekvensstudier - Videoanalyser - Tidsättning
 • Värdeflöde - VSM Value Stream Mapping - Process mappning
 • P-FMEA uppdateringar
 • Standardiserade & Verifierade arbetsinstruktioner - Standardiserat arbetssätt
 • Detaljerad Line-Balansering/Stations-balansering, Ställtidreducering, Ställinstruktioner
 • Materialfasadsbalansering, Packinstruktioner
 • Ergonomi, HSE/HSM - Layout/Arbetsplatsutformning, Konstruktion av Materialfasad, Kit vagnar
 • Ständiga förbättringar Kaizen, 5S, Andon, Kompetensmatriser, Layered Audit - Dagligstyrning
 • Industrialisering, Investeringskalkyler, Förfrågningsunderlag, Teknisk Upphandlingsstöd

Kontakta mig

Internlogistik

Produktionslogistik förbättrar flöden inom en produktion för att uppnå ett bra och utjämnat flöde. En bra produktionslogistik innefattar en helhetssyn på hanteringskostnaden från det att detaljen börjar tillverkas tills den monteras på sin produkt i rätt skede. Idag pratar vi även om demonteringsflöde och återvinningshantering med tillhörande kostnad. Den förändring vi ser med ett Lean Manufacturing-synsätt är att produktion och logistik flyter ihop mer och mer.

 

Både lagerhantering och logistikflöden

Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet inom olika logistikuppdrag såväl traditionell lagerhantering som taktade logistikprocesser.

I ”The Virtual Way” jobbar vi med att visualisera våra logistikflöden med produktionsflödessimulering. Vi jobbar med traditionell produktionsteknik för att balansera ut olika arbetsuppgifter och få logistiksystemet att takta som i produktionen.

 

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

 • Flöde – Flödessimulering - Produktionsflödessimulering - Produktionssimulering
 • DES – Discrete Event Simulation
 • Kapacitetsberäkningar, Truckar, Dragtågvagnar
 • 3D Layout / IN/UT Zoner, Lager / Höglager
 • Konstruktion av Materialfasad, Kittvagnar
 • Påfyllnadsmodeller, Kanbanprinciper , Blanked Parts, Kittning
 • Emballagelådor, shadowboards/Foamskum
 • Metodanalyser, Tidsättning
 • Kartong/Emballage val Vs Takt
 • Materialfasadskonstruktion & Balansering
 • Packinstruktioner

 

Kontakta mig

Systemstöd

Kravet på samtidiga produktvarianter inom samma tillverkning ställer höga krav på utvecklingsprojekt och pågående produktionsprocesser; allt från att en produkt definieras med design och konstruktion, till att arbetsinstruktioner och reparationshandböcker går att integrera med systemstöd. Pågående produktionsprocesser går att effektivisera med rätt metod och systemstöd. Förståelse för kommunikation mellan människa och maskin är avgörande för lyckas med utvecklingen av bra systemstöd.

 

Systemstöd för utveckling och logistik

Virtual Manufacturing erbjuder konsulter med bred erfarenhet att ifrågasätta och utveckla hur människor, processer och system fungerar tillsammans. Vi erbjuder en rad olika integrations- och applikationsutvecklingstjänster för att effektivisera ett företags IT-infrastruktur.  Vi utvecklar systemstöd för våra kunders produktutvecklingsprojekt och deras produktions- och logistikprocesser.

Vårt mål är att säkerställa att alla arbetar enhetligt, strukturerat och på ett effektivt sätt. Det skall alltid finnas ett dokumenterat arbetssätt som är intuitivt och enkelt att ta till sig.

 

I ”The Virtual Way” innebär att vi jobbar där vi står. Vi jobbar på vår kunds system och historik, vi förstår att nyttan av den investering som är gjord är gjord på bästa möjliga sätt.

 

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med är:

 • Metodutveckling, applikationsutveckling, integration
 • Utbildning av personal, metodstöd, supportstöd
 • Testning av nya releaser, benchmarking

 • Processkartläggning, val av arbetsprocesser och system
 • Verksamhetsutveckling, implementering av PLM-lösning
 • Systemarkitektur, utveckling av System & Verktyg
 • Systemintegration PLM/ERP/MES mm
 • System-testning

 • PLM – Struktur på produktdata för produktion
 • PLM – Struktur på Process-bibliotek
 • PLM – Struktur på Fastighet/Layout

3D Scanning

Med hjälp av 3D Scanning kan du få full tillgång till din fabrik var du än befinner dig i världen. Du kan även få en så kallad "virtual fly through" både inomhus och utomhus. Resultaten av en 3D Scanning kan användas för att skapa en 3D layout utav din fabrik oavsett om det är för komplett layout eller för enskild station. Dessutom går det snabbare att skapa en 3D layout med hög noggrannhet jämfört med traditionell inmätning. Används alltså som en Footprint för fortsatt layout-arbete.

Resultatet av en 3D scanning, det så kallade ”molnet”, gör det möjligt att se/mäta och ta hänsyn även till höjden i lokalen, portar, ventilationsrör, utrustning mm. Ett resultat i 360 grader, X Y Z-led. Undvik överraskningar och onödiga kostnader.
 

Typiska arbetsuppgifter vi kan hjälpa till med

 • 3D scanning att användas som Footprint för fortsatt layout-arbete.
 • Kompletta 2D/3D layouter av hela fabriker eller enskilda produktionsceller/installationer.
 • Verifiering av Er befintliga layout och/eller av utrustningsinstallationer.
 • Få din fabrik tillgänglig via Webshare.

3D Scanning arbetsmetod

Vi 3D scannar i hela världen. 3D scanningen sker företrädesvis under produktionsstopp då det underlättar och förkortar vår totala projekt tid. Då varje projekt är unikt inleder vi med en förutsättningskalkyl där uppskattad kost och tidsåtgång redovisas utifrån kundens önskemål av omfattning och noggrannhetsnivå. 

Medarbetare

 • Daniel Wigren VD - Sales

  • Tel. 0766-27 99 80
  • E-post daniel.wigren@virtual.se

  Daniel Wigren VD - Sales

 • Torbjörn Danielsson Manager A&PF & I&M - Sales

  • Tel. 0734-16 60 00
  • E-post torbjorn.danielsson@virtual.se

  Torbjörn Danielsson Manager A&PF & I&M - Sales

 • Emanuel Franzén Seniorkonsult

  • Tel. 0766-27 99 93
  • E-post emanuel.franzen@virtual.se

  Emanuel Franzén Seniorkonsult

 • Anders Danielsson Seniorkonsult

  • Tel. 0766-27 99 81
  • E-post anders.danielsson@virtual.se

  Anders Danielsson Seniorkonsult

 • Bo Berg Seniorkonsult

  • Tel. 0766-27 99 96
  • E-post bo.berg@virtual.se

  Bo Berg Seniorkonsult

 • Jerker Jansson Business Development - Manager Mälardalen - Sales

  • Tel. 0721-89 97 56
  • E-post Jerker.jansson@virtual.se

  Jerker Jansson Business Development - Manager Mälardalen - Sales

 • Mårten Tyllström Seniorkonsult

  • Tel. 0721-89 97 58
  • E-post marten.tyllstrom@virtual.se

  Mårten Tyllström Seniorkonsult

 • Lars Drugge Seniorkonsult

  • Tel. 0721-89 97 59
  • E-post lars.drugge@virtual.se

  Lars Drugge Seniorkonsult

 • Arvid Nilsson Seniorkonsult

  • Tel. 0766-27 99 92
  • E-post arvid.nilsson@virtual.se

  Arvid Nilsson Seniorkonsult

 • Eric Gustafsson Seniorkonsult

  • Tel. 0766-27 99 98
  • E-post eric.gustafsson@virtual.se

  Eric Gustafsson Seniorkonsult

 • Mathias Jönsson Seniorkonsult

  • Tel. 0721-89 97 54
  • E-post mathias.jonsson@virtual.se

  Mathias Jönsson Seniorkonsult

 • Henrik Widlund Seniorkonsult

  • Tel. 0738-38 53 40
  • E-post henrik.widlund@virtual.se

  Henrik Widlund Seniorkonsult

 • Gustav Svensson Konsult

  • Tel. 0721-899769
  • E-post gustav.svensson@virtual.se

  Gustav Svensson Konsult

 • Andreas Jansson Konsult

  • Tel. 0721-89 97 66
  • E-post andreas.jansson@virtual.se

  Andreas Jansson Konsult

 • Per Stray Seniorkonsult

  • Tel. 0705-20 93 43
  • E-post per.stray@virtual.se

  Per Stray Seniorkonsult

 • Oskar Hård Seniorkonsult

  • Tel. 0766-27 99 90
  • E-post oskar.hard@virtual.se

  Oskar Hård Seniorkonsult

 • Arnor Jonsson Konsult

  • Tel. 0766-27 99 88
  • E-post arnor.jonsson@virtual.se

  Arnor Jonsson Konsult

 • Mikael Miettinen Konsult

  • Tel. 0721-89 97 55
  • E-post mikael.miettinen@virtual.se

  Mikael Miettinen Konsult

 • William Falkenström Konsult

  • Tel. 0721-89 97 50
  • E-post william.falkenstrom@virtual.se

  William Falkenström Konsult

 • Daniel Johansson Konsult

  • Tel. 0766-27 99 85
  • E-post daniel.johansson@virtual.se

  Daniel Johansson Konsult

 • Erik Malmström Konsult

  • Tel. 0721-89 97 52
  • E-post erik.malmstrom@virtual.se

  Erik Malmström Konsult

 • Premchai "M" Choljararux Konsult - Thailand

  • Tel. +66 90 402 2334
  • E-post premchai.choljararux@virtual.se

  Premchai "M" Choljararux Konsult - Thailand

 • Petteri Koste Seniorkonsult

  • Tel. +46766279710
  • E-post petteri.koste@virtual.se

  Petteri Koste Seniorkonsult

 • Petri Mäensivu Konsult

  • Tel. 0766-27 99 86
  • E-post petri.maensivu@virtual.se

  Petri Mäensivu Konsult

 • Tomasz Wiatr Manufacturing IT

  • Tel. 0721 - 87 56 40
  • E-post tomasz.wiatr@virtual.se

  Tomasz Wiatr Manufacturing IT

 • Johanna Dahlvik fd Hesslund Konsult

  • Tel. 0722 - 54 35 62
  • E-post johanna.dahlvik@virtual.se

  Johanna Dahlvik fd Hesslund Konsult

 • Anton Johannesson Konsult

  • Tel. 0722 - 54 35 63
  • E-post anton.johannesson@virtual.se

  Anton Johannesson Konsult

 • Thamarin "Boss" Boonyaprawit Juniorkonsult - Thailand

  • Tel.
  • E-post thamarin.boonyaprawit@virtual.se

  Thamarin "Boss" Boonyaprawit Juniorkonsult - Thailand

 • Victoria Eriksson Seniorkonsult

  • Tel. 0722 - 54 35 64
  • E-post victoria.eriksson@virtual.se

  Victoria Eriksson Seniorkonsult

 • Pär Rohman Business Development - Sales - Region Öst

  • Tel. 0722 - 54 35 65
  • E-post par.rohman@virtual.se

  Pär Rohman Business Development - Sales - Region Öst

 • Pontus Karlström Konsult

  • Tel. 0766 - 279882
  • E-post pontus.karlstrom@virtual.se

  Pontus Karlström Konsult

 • Magnus Hellström Seniorkonsult

  • Tel. 0766 - 279764
  • E-post magnus.hellstrom@virtual.se

  Magnus Hellström Seniorkonsult

 • Juthamas "JJ" Apornwichanop Juniorkonsult - Thailand

  • Tel.
  • E-post juthamas.ap@virtual.se

  Juthamas "JJ" Apornwichanop Juniorkonsult - Thailand

 • Johanna Sigvardsson Konsult

  • Tel. 0722 - 54 35 71
  • E-post johanna.sigvardsson@virtual.se

  Johanna Sigvardsson Konsult

 • Niklas Palm Konsult

  • Tel. 0722 - 54 35 66
  • E-post niklas.palm@virtual.se

  Niklas Palm Konsult

 • Pontus Savolainen Konsult

  • Tel. 0766 - 27 97 09
  • E-post pontus.savolainen@virtual.se

  Pontus Savolainen Konsult

 • Johannes Trotzig Sales

  • Tel. 0722 - 54 35 70
  • E-post johannes.trotzig@virtual.se

  Johannes Trotzig Sales