Industrialisering

Industrialisering innebär att planera och genomföra hela processen från prototyp till produktion. Virtual Manufacturing stöttar företag genom hela processen och ser till att våra kunder når sina mål. Vi genomför industrialiseringsprojekt i tre steg: Förstudie, Detaljerad planering och Implementering.

Förstudien inkluderar en nulägesanalys ”As Is”, ett framtidsscenario ”To Be” samt en plan för implementationsprocessen ”Process Design”. I den detaljerade planeringsfasen färdigställer vi det valda framtidsscenariot samt tar fram en slutgiltig specifikation och underlag för upphandling. I implementeringsfasen jobbar vi med installationsförberedelse, operatörsträning, virtuella- och fysiska acceptanstester samt driftstart och intrimning. 

Vi brinner för att hjälpa våra kunder genomföra industrialiseringsprojekt till en lägre kostnad, med kortare ledtid och med en tryggare implementering. Vårt arbetssätt ger förutsättningar för att påbörja förändringsprojekt i ett tidigt skede, att jobba med ständiga förbättringar och att undvika överraskningar vid nya investeringar.

Stories